Đang thực hiện
Hotline : 091.437.4456
Giai phap top adv

Thẩm định giá Mỏ Khoáng sản

Bảy ví dụ của thuộc tính tài sản khoáng sản đang thăm dò đã được cho sẵn ở các bảng sau đây. Những bảng này đưa ra mô tả ngắn gọn về tài sản mục tiêu và chỉ ra giá trị đã được tính bởi phương pháp định giá nào, trong đa số các trường hợp họ sử dụng phương pháp khác để tái xác nhận khoảng giá trị.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi